Algemene voorwaarden

 


Ondernemingsgegevens:

Shannen De Bruycker, handelend onder de naam BLOOM
www.praktijkbloom.be
Zonnekring 15
8500 Kortrijk
shannendebruycker@gmail.com
Ondernemingsnummer: 0698632107

 

 

1. Algemeen en definities
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Dienst en bevatten belangrijke informatie over de rechten en verplichtingen van de Cliënt.
(1) Dienst(en): Consultaties (coaching en therapie), workshops, webinars, online (groeps)trajecten

(2) Dienstverlener: Shannen De Bruycker in naam en voor rekening van BLOOM 

(3) Cliënt: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ondernemer die een bestelling plaatst via www.praktijkbloom.be of die een overeenkomst afsluit met BLOOM betreffende een dienst

2. Verbintenis
2.1 BLOOM is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen. 

2.2 De dienstverlening van BLOOM vervangt geen reguliere medische behandelingen van en/of psychiatrische begeleiding aan de Cliënt, maar is ter ondersteuning en aanvulling. BLOOM benadrukt dat de reguliere geneeskunde steeds de basis blijft van de gezondheidszorg en zal geen medische diagnoses of analyses betwisten. De Cliënt behoudt op ieder ogenblik de verantwoordelijkheid voor zijn/haar ontwikkelingsproces. 

2.3 Van de Cliënt wordt verwacht dat hij/zij BLOOM stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de opdracht. De Cliënt verbindt er zich onder meer toe BLOOM voorafgaandelijk in kennis te stellen indien hij/zij in behandeling is bij een arts of elke andere vorm van psychiatrische begeleiding. 


3. Prijs
3.1 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief BTW. De prijzen staan steeds vermeld op de website van BLOOM en zijn afhankelijk van het gekozen traject of product.
3.2 BLOOM zal de gevraagde Diensten uitvoeren (of aangekochte Producten aanleveren) tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven op de website. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatse, tenzij anders aangegeven.  

3.3 BLOOM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen door te voeren aan haar prijsbeleid zo zij dit nodig acht. 

3.4 BLOOM verbindt zich ertoe de Cliënt voorafgaandelijk in te lichten indien enige wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve gevolgen met zich meebrengt.  


4. Bestellling en betaling
4.1 Op het ogenblik dat de Cliënt zich inschrijft voor een workshop of online cursus of een webinar (kortom een Dienst) dient hij/zij de volledige prijs te betalen, tenzij er voor een specifieke Dienst de mogelijkheid werd voorzien om gespreid te betalen. Na inschrijving ontvangt de Cliënt een factuur. Indien de Cliënt zich inschrijft voor een consultatie, dient de prijs hiervoor betaald te worden na afloop van iedere consultatie, tenzij anders overeenkomen. 

4.2 Producten die worden aangekocht dienen steeds onmiddellijk te worden afgerekend. 

4.3 Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur. Indien de Cliënt vragen heeft omtrent een onderdeel van de factuur, zal dit de betaling van het saldo niet vertragen. 

4.4 Ingeval van laattijdige betaling of wanbetaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een. verwijlinterest ten belope van 1% per begonnen maand verschuldigd zijn. Daarnaast is BLOOM bij niet of niet tijdige betaling gerechtigd alle dienstverlening voor de Cliënt op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan. Vanaf de eerste aangetekende  ingebrekestelling is BLOOM gerechtigd om een forfaitair schadebeding aan Cliënt toe te passen. Deze is gelijk aan 10% van de onbetaalde factuur (of facturen) en beloopt tenminste 50 EUR per factuur, niettegenstaande het recht van BLOOM om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Cliënt. 
4.5 De Cliënt heeft de keuze tussen betaling via Bancontact / Payconiq of cash. 

5. Bepalingen van toepassing op consultaties en fysieke workshops
5.1. Bij aanvang van de 1-op-1 therapie of coaching zal de Dienstverlener in overleg met de Cliënt bepalen op welke tijdstippen de sessies zullen plaatsvinden.  
5.2. Indien de Cliënt niet kan deelnemen aan een afspraak wegens ziekte, wordt verwacht dat hij/zij dit spoedig  meedeelt aan BLOOM. Alle afspraken dienen uiterlijk 48 uur van te voren te worden afgezegd, zoniet betaalt de Cliënt een sessie of zal er een vergoeding worden aangerekend. Eenzelfde afspraak kan slechts één keer verzet worden, dit in onderling overleg. Wanneerde Cliënt eenzelfde afspraak meermaals verzet, zal de Cliënt BLOOM dienen te vergoeden voor deze afspraak of zal deze sessie in mindering worden gebracht van het aantal sessies van een bepaald traject. 
5.3 Indien de Cliënt – zonder voorafgaande verwittiging – te laat komt op een afspraak, wordt de duur van de opdracht niet verlengd en zal de volledige prijs van de Dienst verschuldigd blijven. 


6. Bepalingen van toepassing op online programma’s
6.1 Toegang tot de aangekochte online programma’s zijn persoonlijk. Toegang tot de online programma’s of de inhoud van de programma’s mogen niet gedeeld worden met derden. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online programma met derden, wordt de toegang de online programma voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat BLOOM de Cliënt enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
6.2 De Dienstverlener heeft de online programma’s ontworpen naar aanleiding van eigen kennis op vlak van psychologische of persoonlijke dienstverlening. De aangeboden online programma’s, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de website of via e-mail. De Cliënt dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online programma’s.
6.3 BLOOM biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Cliënt. De Cliënt dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor BLOOM.

 

​7. Overmacht

7.1 In het uitzonderlijke geval kan BLOOM geconfronteerd worden met onvoorziene omstandigheden  onafhankelijk van haar wil waardoor zij haar diensten geheel of  gedeeltelijk niet op het overeengekomen tijdstip zal kunnen leveren. In dat geval kan BLOOM niet aansprakelijk worden gesteld  voor laattijdige levering of wanprestatie. In samenspraak met de Cliënt zal een nieuwe leveringsdatum worden gezocht of zal de overeenkomst definitief worden ontbonden. 
7.2 Onder de noemer overmacht begrijpen we onder meer brand, energiestoringen, telecommunicatiestoringen of ziekte.

 

8. Herroepingsrecht
8.1 De Cliënt heeft nadat hij/zij de Dienst heeft aangekocht een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen en zijn de wettelijke bepalingen artikel VI.47 en volgende van het WER van toepassing. Indien de Cliënt een online cursus, webinar of workshop aankoopt waarbij hij/zij onmiddellijk toegang krijgt tot de aangekochte Dienst of waarbij de Dienst zal  worden geleverd binnen de termijn van het herroepingsrecht, doet hij/zij, in overeenstemming met artikel VI. 51 §4 2° WER, uitdrukkelijk afstand van dit herroepingsrecht omdat hij/zij enerzijds wenst dat de  uitvoering plaatsvindt voor het einde van het herroepingsrecht en de Dienst volledig werd geleverd. Ondernemingen (dus ook eenmanszaken) hebben geen herroepingsrecht. 


9. Aansprakelijkheid
9.1 BLOOM is niet aansprakelijk voor welke schade ook, ontstaan door of in verband met de door haar verrichte diensten, uitgezonderd ingeval van opzet of grove fout. De aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot de factuurwaarde van het gedeelte van de dienstverlening waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.2 Indien de Cliënt ontevreden is over de dienstverlening door BLOOM en/of een klacht heeft over de behandeling en/of begeleiding moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8  kalenderdagen schriftelijk gemeld worden aan BLOOM. Het uiten van een klacht ontslaat de Cliënt niet van zijn/haar betalingsverplichting. 
9.3 BLOOM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de Cliënt heeft meegenomen naar de praktijkruimte.


10. Gegevensbescherming
10.1 BLOOM is de verantwoordelijke voor de verwerking  van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen  van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van  30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

10.2 Voor meer informatie verwijst BLOOM naar haar Privacyverklaring op www.praktijkbloom.be die integraal deel uitmaakt van onderhavige algemene voorwaarden. 
 

11.Vertrouwelijkheid

11.1 De Dienstverlener is verplicht vertrouwelijk om te gaan met alles wat hem/haar uit hoofde van zijn/haar beroepsmatig handelen ter kennis komt.  De Dienstverlener informeert de cliënt over zijn/haar vertrouwelijkheidsplicht, de eventuele gebondenheid aan het strafrechtelijke beroepsgeheim en de eventuele uitzonderingen hierop.
11.2 In teamverband geldt de plicht tot vertrouwelijkheid voor alle teamleden.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden. 

13. Beschadiging en diefstal
13.1 BLOOM heeft het recht van de Cliënt een schadevergoeding te eisen indien de Cliënt meubilair of apparatuur beschadigt en zal diefstal steeds melden bij de bevoegde autoriteiten.

 

14. Intellectueel eigendom
14.1 De inhoud van de website www.praktijkbloom.be met inbegrip van de logo’s, teksten, foto’s, product- of  bedrijfsnamen, beelden e.d. en in het algemeen alle communicatie vanwege BLOOM is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die BLOOM of haar toeleveranciers toebehoren. 

14.2 Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, doch zijn niet  beperkt tot het octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- of modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, zoals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow,  methoden en concepten.  

14.3 Ieder gebruik en/of wijziging in de intellectuele eigendomsrechten is verboden, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BLOOM en de vermelding ervan. 

14.4. Door een Dienst of Product aan te kopen aanvaardt de Cliënt dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursus of workshop, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van BLOOM en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Cliënt mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom mag door de Cliënt enkel aangewend worden voor privédoeleinden. De Cliënt mag sluitend de producten downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. 

 

15. Vragen en opmerkingen 

15.1 Indien de Cliënt vragen of opmerkingen heeft omtrent de  dienstverlening van BLOOM, kan deze steeds contact  opnemen met shannendebruycker@gmail.com . BLOOM hecht veel belang aan een goede verstandhouding met haar Cliënten en stelt het op prijs dat de Cliënt eventuele
op- of aanmerkingen onmiddellijk overmaakt. BLOOM hoopt dat deze algemene voorwaarden duidelijkheid hebben verschaft omtrent haar dienstverlening.