Privacybeleid – GDPR
 

www.pratijkbloom.be (‘BLOOM’) respecteert de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet beoogt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Shannen De Bruycker, handelend onder de naam BLOOM, met maatschappelijke zetel te
B-8500 Kortrijk, Zonnekring 15 (KBO 0698.632.107).

Voor alle vragen of opmerkingen rond de verwerking van persoonsgegevens kan de klant contact opnemen met shannendebruycker@gmail.com
 

 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

▪ Voor- en achternaam

▪ Adresgegevens

▪ Telefoonnummer

▪ E-mailadres
 

Zoals de wet voorschrijft, verwerken wij geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.


Hoe verzamelen wij persoonsgegevens: Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, zowel via het contactformulier, via mail als telefonisch, of wanneer u wilt gebruik maken van onze diensten. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: BLOOM verwerkt voornoemde persoonlijke gegevens, contactgegevens en professionele gegevens slechts voor welbepaalde, gerechtvaardigde doeleinden om diensten aan u te leveren, om u te kunnen informeren en contacteren en

voor de afhandeling van (gebeurlijke) betalingen. De (gebeurlijke) verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van uw toestemming en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.


Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren: BLOOM bewaart uw persoonsgegevens, in de vorm van een papieren en/of elektronisch bestand, niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen, zoals hierboven bepaald, te kunnen realiseren.


Hoe wij persoonsgegevens beschermen: BLOOM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt alle redelijk passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan.

 
Delen van persoonsgegevens met derden: BLOOM geeft uw gegevens niet door aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met u.


Uw rechten: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de persoonsgegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BLOOM en heeft u het recht op persoonsgegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar shannendebruycker@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de “machine readable zone”(de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter

bescherming van uw privacy. BLOOM houdt eraan te reageren uiterlijk dertig dagen na uw verzoek. Wij behouden ons desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.
 

BLOOM wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder wanneer u van mening bent dat uw gegevens niet volgens de regels van de kunst worden behandeld. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact(at)apd-gba.be
 

BLOOM behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het is aangewezen huidige Privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen kennis neemt.
 

(versie: 13-02-2022)